Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina
  • Amsterdamse Bos
  • Update aanleg ecologische verbindingszone Amsterdamse Bos

Update aanleg ecologische verbindingszone Amsterdamse Bos

In het kort

De gemeente Amsterdam legt in het najaar van 2016 en voorjaar van 2017 een ecologische verbindingszone aan langs de Ringvaart en door het Amsterdamse Bos (tussen het Nieuwe Meer en het Schinkelbos).

Op deze pagina - Update aanleg ecologische verbindingszone Amsterdamse Bos


Ecologische verbindingszone toekomstbeeld langs de Ringvaart (schets)

Het Amsterdamse Bos vormt een belangrijke schakel in ‘de Groene AS’, de groene verbindingszone tussen Amstelland en Spaarnwoude. Voor het goed functioneren van deze schakel legt de gemeente Amsterdam langs de Ringvaart en door het Bos in het najaar van 2016 en voorjaar van 2017 een ecologische verbindingszone aan.

Update planning werkzaamheden

In oktober 2016 is de aannemer, Van Oostrum Westbroek BV, gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Vanwege onderzoek naar verdachte objecten in de grond heeft de uitvoering helaas enige vertraging opgelopen. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er geen reden tot zorg is. Wel is op een aantal plaatsen bodemverontreiniging aangetroffen, die is gesaneerd en afgevoerd.

Voortgang

De stand van zaken op dit moment (20 april 2017):

  • Er is gestart met de aanleg van de poelen en natuurvriendelijke oever langs de Ringvaart.
  • Vanaf half mei worden de recreatieve steunpunten van de ecologische verbindingszone langs de Ringvaart ingericht, met meubels en steigers. Dan wordt ook het fietspad langs de Ringvaart opgeknapt (zie ook onderstaande omleidingskaart).
  • Naar verwachting zijn de werkzaamheden met uitzondering van het plantwerk eind juli 2017 gereed. Vanaf november 2017 wordt de beplanting aangebracht.

Tijdens de werkzaamheden worden gebruikers van wandel- en fietspaden zo nodig (tijdelijk) omgeleid.

Ecologische verbindingszone toekomstbeeld (schets)

Omleidingskaart fietsers en brommers tijdens werkzaamheden fietspad langs Ringvaart

Omleidingskaart fietsers en brommers tijdens werkzaamheden langs de Ringvaart

Ecologische verbindingszone

De ecologische verbindingszone wordt aangelegd langs de Ringvaart en door het Bos (tussen het Nieuwe Meer en het Schinkelbos, zie plattegrond hieronder). Natuurvriendelijke oevers, poelen en faunapassages maken deel uit van deze ecologische verbindingszone. Planten en dieren, waaronder de ringslang, vinden hier een geschikt leefgebied en kunnen zo andere natuurgebieden bereiken.

Plattegrond

Plattegrond ecologische verbindingszone

Ringslang

De Amstelveense Poel is één van de belangrijke leefgebieden van de ringslang rond Amsterdam. Door de aanleg van de ecologische verbindingszone neemt de kans toe dat deze soort zich ook in andere potentieel geschikte leefgebieden, zoals het Schinkelbos of de oeverlanden van het Nieuwe Meer kan vestigen en van daaruit andere gebieden kan bereiken. Voor de ringslang worden broeihopen en overwinteringsplekken aangelegd.

Recreatie

Met de aanleg van de ecologische verbindingszone ontstaat ook een aantrekkelijk landschap voor recreatie. Langs de Ringvaart worden drie recreatieplekken ingericht, met meubels (voorbeeld: zie onderstaande foto) en steigers: bij de aanlegplek van de veerpont 'Ome Piet', ter hoogte van de parkeerplaats Berkenhoek en bij de loswal langs de Nieuwe Meerlaan. Het fietspad langs de Ringvaart wordt opgeknapt.

Voorbeeldontwerp meubilair recreatieplekken

De Groene AS

De Groene AS verbindt grote en kleine natuurgebieden met elkaar, tussen Spaarnwoude (Haarlem, Amsterdam), de Westeinderplassen (Aalsmeer) en Amstelland (Amstelveen, Ouderkerk, Abcoude). Andere onderdelen van de Groene AS die al zijn gerealiseerd, zijn de Lange Bretten, het Schinkelbos, delen van de Tuinen van West, de Bovenlanden Aalsmeer en de groenstructuur door Amstelveen.

Amsterdamse ecologische structuur

De ecologische verbindingszone door het Amsterdamse Bos maakt ook deel uit van de Amsterdamse ecologische structuur. Met de aanleg van faunapassages worden 3 knelpunten in de ecologische structuur van Amsterdam opgelost:

  • de fietstunnel onder de Burgemeester Colijnweg bij de Schipholdraaibrug
  • de Nieuwe Meerlaan
  • de provinciale Bosrandweg (herstel bestaande, niet functionerende faunapassage)

Veelgestelde vragen

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen over de ecologische verbindingszone.

Samenwerking

De ecologische verbindingszone wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie en medewerking van de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Provincie Noord-Holland logo

Hoogheemraadschap van Rijnland