---
Zoeken in Amsterdamse Bos
Pad tot huidige pagina

Voorschriften ontheffing Amsterdamse Bos

In het kort

Voor een ontheffing van het verbod tot het berijden van en parkeren op fiets- en/of voetpaden in het Amsterdamse Bos met een voertuig, gelden bepaalde voorschriften.


Voor een ontheffing van het verbod tot het berijden van en parkeren op fiets- en/of voetpaden in het Amsterdamse Bos met een voertuig, gelden onderstaande voorschriften.

Voorschriften ontheffing Amsterdamse Bos:

 1. De bestuurder dient voor het bereiken van de bestemming zo min mogelijk gebruik te maken van voet- en fietspaden.
 2. Deze ontheffing mag slechts worden gebruikt ten behoeve van waarvoor hij is afgegeven.
 3. Van deze ontheffing mogen geen fotokopieën of andere afdrukken worden gemaakt.
 4. De bestuurder mag bij het gebruik van deze ontheffing de omgeving, het overige verkeer en Bos-bezoekers niet hinderen en/of in gevaar brengen.
 5. Er dient stapvoets te worden gereden.
 6. Deze ontheffing dient te allen tijden volledig en goed zichtbaar, achter de voorruit van het voertuig te zijn geplaatst.
 7. De Wegenverkeerswet blijft van toepassing.
 8. De bestuurder van het voertuig blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor en tijdens het gebruik van deze ontheffing.
 9. Schade ontstaan aan eigendommen van de gemeente Amsterdam door het gebruik van deze ontheffing wordt op de houder van de ontheffing verhaald.
 10. De ontheffingsverlener behoudt zich het recht voor deze ontheffing buiten rechte in te trekken wegens overtreding(-en) van de voorschrift(-en) of andere reden.
 11. Aanwijzingen gegeven door boswachterij Amsterdamse Bos of politie dienen direct en onverwijld te worden opgevolgd.
 12. De ontheffingshoud(st)er wordt geacht zich zonder ontheffing in het Amsterdamse Bos te bevinden met een voertuig, anders dan gebruikmakend van de rijbaan, indien een voorschrift van deze ontheffing wordt overtreden.
 13. In voorkomende gevallen van niet nakomen van - of wegens het overtreden van een voorschrift(-en) van deze ontheffing zal de boswachterij of politie onverkort handhaven.
 14. De houder van deze ontheffing doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke hij/zij tegenover de gemeente Amsterdam zou kunnen doen gelden wegens schade, door welke oorzaken dan ook ontstaan en vrijwaart de gemeente Amsterdam van alle vorderingen, welke derden mochten kunnen doen gelden tot vergoeding van schade ontstaan door het gebruik van deze ontheffing.