Pad tot huidige pagina

Renovatie Dagrecreatie en Radarterrein

Canadese populieren op de Dagrecreatie, foto: Jeroen Hogenboom

Het Dagrecreatieterrein in het Amsterdamse Bos krijgt een opknapbeurt. Het terrein is plaatselijk verzakt en de Canadese populieren die er staan, verkeren in slechte staat.

De Dagrecreatie in het Amsterdamse Bos is toe aan een opknapbeurt om weer te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een goed en veilig gebruik. Zowel voor evenementen als het reguliere recreatieve gebruik.

Wat is er aan de hand?

Op dit moment is het terrein plaatselijk verzakt. Na zware regenbuien staan delen van het terrein periodiek onder water. Canadese populieren zijn zeer gevoelig voor takbreuk (zie onder) en onder de populieren op het terrein wordt intensief gerecreëerd.

Daarnaast zijn in 2010 de toppen en takken uit de bomen op de Dagrecreatie verwijderd, omdat het functioneren van de in het Amsterdamse Bos gesitueerde radar van Schiphol door de grote hoogte van deze bomen werd verstoord. Als gevolg van deze ingreep ontstaat er dood hout in de bomen en breken takken makkelijk af, dit brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Kortom, om het terrein veilig te kunnen blijven gebruiken zijn de bomen aan vervanging toe.

Wat gaan we doen

Voor een goed en duurzaam gebruik wordt het Dagrecreatieterrein gerenoveerd. Dit gebeurt gefaseerd, in de komende winter (2017-2018) en de volgende winter (2018-2019). Daarbij worden er bomen gekapt, het terrein geëgaliseerd, drainage aangebracht, de paden plaatselijk op hoogte gebracht, oeverbeschoeiing hersteld en nieuwe bomen geplant.

De boomstammen die vrijkomen bij de kap worden door kunstenaar Tom Claassen verwerkt in een kunstwerk op het terrein tussen het fietspad en de Nieuwe Meerlaan.

Voor de gekapte populieren op de Dagrecreatie komen zwarte populieren terug. Die groeien van nature langs de rivieren en zijn minder breukgevoelig. Waar het kunstwerk van Tom Claassen komt, worden iepen teruggeplaatst.

Na de renovatie is het gebied weer veilig en goed toegankelijk. Hemelwater wordt snel afgevoerd naar de watergangen, de paden die het terrein doorkruisen (fiets-, wandel- en ruiterpaden) blijven droog na een bui en het terrein is weer optimaal te gebruiken.

Wanneer

In verband met de zeer natte terreinomstandigheden in november/december 2017 worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De kapwerkzaamheden vinden nog deze winter plaats en de cultuurtechnische werkzaamheden worden uitgesteld tot na het komende evenementenseizoen (2018-2019).

Fase 1: kapwerkzaamheden

De kapwerkzaamheden starten op maandag 11 december 2017 en worden deze winter uitgevoerd, zodat het terrein vóór het nieuwe buitenseizoen weer beschikbaar is. De bomen worden op ca. 30 cm boven de grond afgezaagd zodat de stobben het komende buitenseizoen als zitelement gebruikt kunnen worden. Het verwijderen van de stobben is onder de huidige natte omstandigheden namelijk niet mogelijk.

Tijdens de werkzaamheden is de Dagrecreatie niet toegankelijk. (Brom-)fietsers, voetgangers en ruiters worden omgeleid. Ook de parkeerplaats dagrecreatie maakt deel uit van het werkterrein en is daarom tijdens de werkzaamheden afgesloten (11 t/m 22 december 2017).

Fase 2: cultuurtechnische werkzaamheden

De cultuurtechnische werkzaamheden zoals ophogen, profileren, bezanden en draineren, worden uitgesteld tot direct na het volgende evenementenseizoen, en starten 1 september 2018. Het kunstwerk van Tom Claassen wordt na deze werkzaamheden geplaatst.

Omleidingsroutes renovatie Dagrecreatie en Radarterrein

Je kunt deze omleidingskaart ook downloaden als PDF (en daarop eventueel inzoomen): Omleidingskaart Renovatie Dagrecreatie. (PDF, 3,4 MB)

Extra informatie

Takbreuk

Takbreuk is een bekend fenomeen bij Canadese populieren. Bij stevige wind, maar ook midden in de zomer op een windstille dag, vallen ‘spontaan’ soms beendikke takken uit de kroon. Oudere takken blijken om verschillende redenen gevoelig voor takbreuk. In de zomer veroorzaakt zomerhitte een andere spanning in het hout en valt heel soms plotseling een tak naar beneden. Zie ook de pagina over Canadese populieren op de website van de gemeente Amsterdam.

Zorgplicht

Jaarlijks wordt in een deel van het Amsterdamse Bos vanaf het najaar tot het voorjaar de zorgplicht uitgevoerd. Langs de paden worden de bomen met hoogwerkers gecontroleerd en het dode hout wordt verwijderd.

Dunningen

Ieder winterseizoen wordt in een deel van het Amsterdamse Bos een aantal bomen gekapt. Dit noemen we het ‘dunnen' van een bos. Door het uitvoeren van dunningen kan het bos zich goed ontwikkelen tot een gezond en oud bos met grote bomen.

Projecten achterstallig onderhoud Amsterdam

De werkzaamheden bij de Dagrecreatie en het Radarterrein maken deel uit van de Projecten achterstallig onderhoud van de Gemeente Amsterdam. De komende 2 jaar wordt achterstallig onderhoud van wegen, straten, fietspaden, stoepen, kademuren, bruggen en groen op vele plekken in de stadsdelen Noord, Zuidoost, Nieuw-West, Zuid en het Amsterdamse Bos door middel van 66 projecten aangepakt.