Pad tot huidige pagina
Dagrecreatie, foto: Jeroen Hogenboom

Renovatie Dagrecreatie en Radarterrein fase 2

Het Dagrecreatieterrein in het Amsterdamse Bos krijgt een opknapbeurt. In het najaar van 2018 vindt de 2e fase van de werkzaamheden plaats.

De Dagrecreatie in het Amsterdamse Bos is toe aan een opknapbeurt om weer te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een goed en veilig gebruik. Zowel voor evenementen als het reguliere recreatieve gebruik.

Wat was er aan de hand?

Het terrein is plaatselijk verzakt, na zware regenbuien staan delen van het terrein periodiek onder water. En in verband met veiligheidsrisico’s waren de Canadese populieren op het terrein aan vervanging toe (zie nadere toelichting onder). Deze bomen zijn inmiddels gekapt, maar de resterende stobben worden nog verwijderd.

Wat gaan we doen

Voor een goed en duurzaam gebruik wordt het Dagrecreatieterrein gerenoveerd. Dit gebeurt gefaseerd, in december 2017 en in het najaar van 2018. Daarbij worden er bomen gekapt (is inmiddels gebeurd), het terrein geëgaliseerd, drainage aangebracht, de paden plaatselijk op hoogte gebracht, oeverbeschoeiing hersteld en nieuwe bomen geplant.

De boomstammen die zijn vrijgekomen bij de kap worden door kunstenaar Tom Claassen verwerkt in een kunstwerk op het terrein tussen het fietspad en de Nieuwe Meerlaan.

Voor de gekapte populieren op de Dagrecreatie komen zwarte populieren terug. Die groeien van nature langs rivieren en zijn minder breukgevoelig. Waar het kunstwerk van Tom Claassen komt, worden iepen geplant.

Na de renovatie is het gebied weer veilig en goed toegankelijk. Hemelwater wordt snel afgevoerd naar de watergangen, de paden die het terrein doorkruisen (fiets-, wandel- en ruiterpaden) blijven droog na een bui en het terrein is weer optimaal te gebruiken.

Wanneer

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De kapwerkzaamheden zijn in december 2017 uitgevoerd en de cultuurtechnische werkzaamheden vinden in het najaar van 2018 plaats.

Fase 1: kapwerkzaamheden (afgerond)

De kapwerkzaamheden hebben in de winter van 2017-2018 plaatsgevonden en de bomen zijn op ca. 30 cm boven de grond afgezaagd. Vanwege de destijds natte omstandigheden konden de stobben niet meteen na de kap worden verwijderd. Het verwijderen van de stobben is daarom uitgesteld tot fase 2 en tijdens het buitenseizoen konden de stobben als zitelement worden gebruikt.

Fase 2: cultuurtechnische werkzaamheden

De cultuurtechnische werkzaamheden zoals ophogen, profileren, bezanden en draineren, starten 3 september 2018 en duren naar verwachting tot eind 2018. Ook worden de stobben verwijderd van de in fase 1 gekapte bomen. Het kunstwerk van Tom Claassen wordt naar verwachting in december 2018 geplaatst.

Tijdens de werkzaamheden is de Dagrecreatie niet toegankelijk. (Brom-)fietsers, voetgangers en ruiters worden omgeleid. Ook de Parkeerplaats Dagrecreatie maakt deel uit van het werkterrein en is daarom tijdens de werkzaamheden afgesloten.

De Parkeerplaats Radarterrein blijft tijdens de werkzaamheden wel beschikbaar en bereikbaar. Ook de historische kiosk (Nieuwe Meerlaan 1A) blijft bereikbaar.

NB Het Land van Bosse maakt geen deel uit van dit project. Maar in het najaar van 2018 vinden er naar verwachting wel de reguliere herstel- en onderhoudswerkzaamheden plaats. Zodra daar meer over bekend is, communiceren we erover.

Omleidingskaart renovatie Dagrecreatie en Radarterrein

Je kunt deze omleidingskaart ook downloaden als PDF (en daarop eventueel inzoomen): Omleidingskaart Renovatie Dagrecreatie (PDF, 1,3 MB).

Extra informatie

Wat was er met de bomen aan de hand?

In het gebied stonden onder meer Canadese populieren. Deze zijn zeer gevoelig voor takbreuk (zie hieronder) en in het gebied waar de populieren stonden wordt intensief gerecreëerd.

Daarnaast zijn in 2010 de toppen en takken uit de bomen op de Dagrecreatie verwijderd, omdat het functioneren van de in het Amsterdamse Bos gesitueerde radar van Schiphol door de grote hoogte van deze bomen werd verstoord. Als gevolg van deze ingreep was er dood hout in de bomen ontstaan en braken takken makkelijk af, wat veiligheidsrisico’s met zich meebracht. Kortom, om het terrein veilig te kunnen blijven gebruiken waren de bomen aan vervanging toe.

Takbreuk

Takbreuk is een bekend fenomeen bij Canadese populieren. Bij stevige wind, maar ook midden in de zomer op een windstille dag, vallen ‘spontaan’ soms beendikke takken uit de kroon. Oudere takken blijken om verschillende redenen gevoelig voor takbreuk. In de zomer veroorzaakt zomerhitte een andere spanning in het hout en valt heel soms plotseling een tak naar beneden. Zie ook de pagina over Canadese populieren op de website van de gemeente Amsterdam.

Projecten achterstallig onderhoud Amsterdam

De werkzaamheden bij de Dagrecreatie en het Radarterrein maken deel uit van de Projecten achterstallig onderhoud van de Gemeente Amsterdam. In 2 jaar wordt achterstallig onderhoud van wegen, straten, fietspaden, stoepen, kademuren, bruggen en groen op vele plekken in de stadsdelen Noord, Zuidoost, Nieuw-West, Zuid en het Amsterdamse Bos door middel van 66 projecten aangepakt.