Pad tot huidige pagina
Dagrecreatie, foto: Jeroen Hogenboom

Renovatie Dagrecreatie en Radarterrein fase 2

Het Dagrecreatieterrein in het Amsterdamse Bos krijgt een opknapbeurt. Zo kan het terrein voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een goed en veilig gebruik, zowel voor evenementen als het reguliere recreatieve gebruik. In het najaar van 2018 en voorjaar van 2019 vindt de 2e fase van de werkzaamheden plaats.

Wat was er aan de hand?

Het terrein was plaatselijk verzakt, na zware regenbuien stonden delen van het terrein periodiek onder water. En in verband met veiligheidsrisico’s waren de Canadese populieren op het terrein aan vervanging toe (zie nadere toelichting onder).

Werkzaamheden en planning

Voor een goed en duurzaam gebruik wordt het Dagrecreatieterrein gerenoveerd. Dit gebeurt gefaseerd, in december 2017, in het najaar van 2018 en voorjaar van 2019.

Update december 2018:

  • De meeste werkzaamheden zijn inmiddels achter de rug. De Canadese populieren die vervangen moesten worden zijn gekapt, het terrein is geëgaliseerd, drainage is aangebracht, de paden zijn plaatselijk op hoogte gebracht, oeverbeschoeiing is hersteld en nieuwe bomen zijn geplant.
  • De gekapte bomen worden door kunstenaar Tom Claassen naar verwachting in januari 2019 verwerkt in een kunstwerk op het terrein tussen het fietspad en de Nieuwe Meerlaan.
  • Op de plaats van de gekapte Canadese populieren zijn zwarte populieren geplant. Die groeien van nature langs rivieren en zijn minder breukgevoelig. Waar het kunstwerk van Tom Claassen komt, zijn iepen geplant.
  • Er vinden de komende maanden nog afrondende werkzaamheden plaats en het ingezaaide gras moet de kans krijgen te groeien, voor het terrein kan worden opgesteld.

Na de renovatie zal het gebied weer veilig en goed toegankelijk zijn. Hemelwater wordt snel afgevoerd naar de watergangen, de fiets-, wandel- en ruiterpaden die het terrein doorkruisen blijven droog na een bui en het terrein is weer optimaal te gebruiken.

Toegankelijkheid tijdens de werkzaamheden

Update december 2018:

De meeste werkzaamheden zijn inmiddels achter de rug en het ruiterpad en fietspad langs de Dagrecreatie zijn weer open. Op afstand staan er nog bouwhekken langs deze paden, maar je kunt er met je paard of fiets weer gebruik van maken.

Omdat op de Dagrecreatie nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden en het ingezaaide gras de kans moet krijgen te groeien, is het terrein zelf nog niet toegankelijk. Ook de Parkeerplaats Dagrecreatie maakt deel uit van het werkterrein en is daarom tijdens de werkzaamheden afgesloten. De Parkeerplaats Radarterrein blijft tijdens de werkzaamheden wel beschikbaar en bereikbaar. Ook de historische kiosk (Nieuwe Meerlaan 1A) blijft bereikbaar.

NB Het Land van Bosse maakt geen deel uit van dit project. Maar in het najaar van 2018 vinden er wel de reguliere herstel- en onderhoudswerkzaamheden plaats. Zie Werk in uitvoering / projecten.

Omleidingskaart renovatie Dagrecreatie en Radarterrein

Je kunt deze omleidingskaart ook downloaden als PDF (en daarop eventueel inzoomen): Omleidingskaart Renovatie Dagrecreatie (PDF, 1,3 MB).

Extra informatie

Wat was er met de bomen aan de hand?

In het gebied stonden onder meer Canadese populieren. Deze zijn zeer gevoelig voor takbreuk (zie hieronder) en in het gebied waar de populieren stonden wordt intensief gerecreëerd.

Daarnaast zijn in 2010 de toppen en takken uit de bomen op de Dagrecreatie verwijderd, omdat het functioneren van de in het Amsterdamse Bos gesitueerde radar van Schiphol door de grote hoogte van deze bomen werd verstoord. Als gevolg van deze ingreep was er dood hout in de bomen ontstaan en braken takken makkelijk af, wat veiligheidsrisico’s met zich meebracht. Kortom, om het terrein veilig te kunnen blijven gebruiken waren de bomen aan vervanging toe.

Takbreuk

Takbreuk is een bekend fenomeen bij Canadese populieren. Bij stevige wind, maar ook midden in de zomer op een windstille dag, vallen ‘spontaan’ soms beendikke takken uit de kroon. Oudere takken blijken om verschillende redenen gevoelig voor takbreuk. In de zomer veroorzaakt zomerhitte een andere spanning in het hout en valt heel soms plotseling een tak naar beneden. Zie ook de pagina over Canadese populieren op de website van de gemeente Amsterdam.

Projecten achterstallig onderhoud Amsterdam

De werkzaamheden bij de Dagrecreatie en het Radarterrein maken deel uit van de Projecten achterstallig onderhoud van de Gemeente Amsterdam. In 2 jaar wordt achterstallig onderhoud van wegen, straten, fietspaden, stoepen, kademuren, bruggen en groen op vele plekken in de stadsdelen Noord, Zuidoost, Nieuw-West, Zuid en het Amsterdamse Bos door middel van 66 projecten aangepakt.