Verbergen

Coronavirus: het laatste nieuws voor het Amsterdamse Bos vindt u op amsterdamsebos.nl/coronavirus.

Pad tot huidige pagina

Bosplan 2020-2030 ter inzage

Het aantal inwoners in Amsterdam, Amstelveen en omgeving groeit gestaag. De behoefte aan vrijetijdsbesteding in het groen vergroot de druk op het Bos. Om te zorgen dat er een goed en toekomstbestendig evenwicht blijft tussen de natuur in het Bos en de wensen en behoeften van gebruikers en bezoekers, is een nieuw Bosplan gemaakt voor het Stadsbos van de toekomst. De gemeenten Amstelveen en Amsterdam hebben het plan vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode duurt acht weken, tot 30 juli 2020.

Het Bosplan is met een groot aantal partners en bezoekers van het Amsterdamse Bos opgesteld. Er zijn interviews geweest met belanghebbenden, omwonenden, organisatoren van activiteiten en evenementen, ambtenaren van gemeenten en provincie Noord-Holland en ondernemers in het Bos. Daarnaast zijn in acht expertsessies een groot aantal interne en externe betrokkenen bij het Bos geraadpleegd. Meer dan 3.000 personen hebben een online enquête ingevuld.

Naar aanleiding van de resultaten zijn daarna nog twee productieve rondetafelgesprekken georganiseerd. Ook is in het voorjaar van 2019 een representatief onderzoek verricht over het gebruik en waardering van het Bos onder Amsterdammers en Amstelveners. Een uitwerking van de participatie is opgenomen in bijlage 7 van het Bosplan 2020-2030. In deze bijlage staat aangegeven hoe de participatie is verwerkt in het plan.

Waar ter inzage tot 30 juli?

Het Bosplan is beschikbaar als download op deze pagina en bij de gemeente Amstelveen. Het ligt ter inzage bij de stadsloketten van Amsterdam (u kunt een afspraak maken door te bellen met 14020) en bij de balie Bouwen op het raadhuis van de gemeente Amstelveen. U kunt inspreken in Amsterdam en Amstelveen.

U kunt uw reactie sturen via het digitaal formulier of schriftelijk.

Digitaal

Geef uw mening!

Schriftelijk

Gemeente Amsterdam
t.a.v. hoofd Amsterdamse Bos
Nieuwe Meerlaan 3
1182 DB Amstelveen

Nota van beantwoording

Alle reacties worden gebundeld in een nota van beantwoording en anoniem gemaakt. In de nota staat ook wat burgemeester en wethouders met de reacties doen. En welke aanpassingen aan het Bosplan zijn gedaan door de reacties.

Vier centrale thema’s

Vier thema’s staan in het plan centraal:

1. Beschermen: natuur- en cultuurwaarden behouden, beschermen en verbeteren

 • Het Bos is in drie zones ingedeeld: een activiteiten-, een rust- en een natuurzone. De zonering vormt het kader voor nieuwe ontwikkelingen. In natuur- en rustzone vinden bijvoorbeeld geen evenementen plaats en is geen ruimte voor recreatieve voorzieningen.
 • Amsterdam en Amstelveen willen op korte termijn opties in beeld hebben over een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het Bos in bestuur en financiering.
 • Het Bos wil binnen 5 jaar het achterstallig onderhoud wegwerken.
 • Met een nieuwe hondenzonering ontstaat een voor alle bezoekers betere balans tussen losloop-, aanlijn en verbodsgebieden voor de hond.

2. Benutten: ruimte bieden aan natuur-, maatschappelijke en recreatieve ontwikkelingen die aansluiten op de behoeften van bezoekers.

 • 7,5 Hectare aan paden verdwijnt ten gunste van de natuur.
 • Door de natuurgebieden in en rond het Bos langs de Ringvaart, in het Schinkelbos en bij de Bosbaansluis met natuurvriendelijke oevers, rietmoeras en poelen met elkaar te verbinden ontstaat natuur die tegen een stootje kan.
 • We verkennen de mogelijkheden voor en effecten van baggeren van (delen van) de Poel voor recreatie en natuurwaarden.
 • Het Bos wordt beter verbonden met de stad door duidelijke, markante entrees.
 • Verschillende kleine locaties krijgen, in samenspraak met belanghebbenden, op termijn een nieuwe functie.
 • Na het wegwerken van achterstallig onderhoud, onderzoeken we of we het Bostheater een extra kwaliteitsimpuls kunnen geven.
 • Samen met ondernemers, hogescholen en natuur- en milieuverenigingen maken we een nieuw, gevarieerd en eigentijds (natuur-)educatief programma.
 • Het Bos faciliteert de vraag naar sportvoorzieningen in de openbare ruimte, terwijl het Sportpark Amsterdamse Bos binnen de huidige begrenzing blijft.
 • Het Bos blijft een erkend leer-werkbedrijf dat met verschillende doelgroepen, zoals vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkt.

3. Bereikbaar: het Bos zo goed mogelijk bereikbaar maken voor fietsers en per openbaar vervoer.

 • We vergroten de rol van het openbaar vervoer.
 • Autogebruik wordt ontmoedigd en sluipverkeer door het Bos wordt geweerd.

4. Bekend: het Bos bekender maken als een veelzijdig ‘Stadsbos van de Toekomst’ met natuureducatieve activiteiten.

 • We versterken de identiteit van het Bos als natuurgebied om zo beter aan te sluiten op de behoefte van de bezoekers.
 • De beheersorganisatie van het Bos is zichtbaar en aanspreekbaar.
 • Omdat mensen het Bos meerdere keren per jaar bezoeken, komt in de publiekscontacten en de (marketing-)communicatie de nadruk te liggen op de veelzijdigheid van het groene aanbod.