Verbergen

Coronavirus: het laatste nieuws voor het Amsterdamse Bos vindt u op amsterdamsebos.nl/coronavirus.

Pad tot huidige pagina

Herstelwerkzaamheden lindelaan

In het najaar van 2020 en voorjaar van 2021 herstellen we de lindelaan tussen de 'ringen' en het 'Karnemelksegat'. De vitaliteit van een aantal bomen is de laatste jaren sterk afgenomen door vernatting in dit deel van het Bos.

Greppel en inzaaien

We graven een greppel langs het recent gerenoveerde fietspad om de grondwaterhuishouding te verbeteren. In de greppel en onder de laan zaaien we bloemen die passen bij de bodem en het plaatselijke ecosysteem. Waar bomen in de laan zijn uitgevallen worden nieuwe bomen geplant.

Bodemverbetering

In het deel van de lindelaan nabij de trimtoestellen verbeteren we de bodem, zodat de bomen beter kunnen wortelen en water makkelijker kan worden afgevoerd.

Update 18-11-20: het graafwerk en de bodemverbetering zijn inmiddels gereed. De komende maand planten we nieuwe bomen op de lege plekken in de laan. Bezoekers zullen hier geen of nauwelijks hinder van ondervinden. Het inzaaien vindt plaats in het voorjaar van 2021.

Bloemen die bijvoorbeeld gezaaid worden: bosvergeet-mij-nietje, look-zonder-look, gele lis en echte valeriaan. Bron: www.cruydthoeck.nl.

Achtergrond: vernatting in het Bos

De laatste jaren speelt vernatting op meerdere locaties in het Amsterdamse Bos een rol. In veel gevallen is het drainagesysteem dat bij de aanleg van het Bos is aangebracht, ontwricht door boomwortels en kan het water niet meer goed weglopen.

Op plekken waar vernatting optreedt sterven vaak meerdere bomen waardoor ‘gaten’ in het Bos ontstaan. Sterfte van bomen - op kleine schaal - kan bijdragen aan de verjonging van een bos en daarmee aan de stabiliteit van het ecosysteem, doordat verschil in leeftijd en soortensamenstelling ontstaat. De kans op massale uitval door storm of ziekte wordt daardoor kleiner.

In een vrijstaande boomgroep of een laan zoals de lindelaan, kunnen bomen in sterke mate het beeld of karakter van een plek bepalen. Omdat uitval van bomen hier niet wenselijk is, verbeteren we op deze locaties de grondwaterhuishouding en vervangen uitgevallen bomen.