Pad tot huidige pagina

Project Ruimte voor natuur van start

Het Amsterdamse Bos start 22 februari met de uitvoering van een van de ambities uit het net nieuwe Bosplan: meer ruimte voor de natuur. In het westen van het Bos onder de A9, tussen de Ringvaart en de Nieuwe Meerlaan, worden overbodige en parallelle paden verwijderd. Zo ontstaat een groter stuk aaneengesloten bos, waar de natuur de ruimte krijgt.

Update 23-09-21:

De werkzaamheden van fase 1 van het project Ruimte voor Natuur naderen de afronding. Binnenkort start fase 2, die naar verwachting in het 2e kwartaal van 2022 wordt opgeleverd. Nadere informatie volgt.

Buiten het broedseizoen

Om de natuur en bezoekers zo min mogelijk tot last te zijn, worden de werkzaamheden opgeknipt. Het zwaarste werk, het verwijderen van de paden in het nieuwe grote bosgebied en het aanvullen met geschikte grond, is grotendeels vóór het broedseizoen gepland. Na het broedseizoen wordt een pad dat behouden blijft opgeknapt (dit is de blauwe lijn in onderstaande afbeelding) en worden de resterende paden verwijderd. Eind oktober 2021 is het werk gereed.

Beplanting aangevuld

Op de oude paden komt beplanting die past bij het gebied. Een klein deel van dat gebied is droog essen-iepenbos. Daarbij past beplanting zoals wilde kardinaalsmuts, hazelaar, vogelkers, maar ook haagbeuk, beuk, fladderiep en zomerlinde. Een groot deel van de oude paden wordt beplant met hondsroos, sleedoorn, wegedoorn, gelderse roos en eenstijlige meidoorn. Deze soorten passen bij een gemengd essen-iepenbos en eiken-haagbeukenbos.

Hoge biodiversiteit

Essen-iepenbossen en eiken-haagbeukenbossen zijn relatief rijke bosecosystemen die zorgen voor een hoge biodiversiteit. De nieuwe beplanting zal naar verwachting heel interessant zijn voor de bosereprijs, grote keverorchis, kleine kaardebol, tongvaren en lievevrouwebedstro. Maar ook appelvink, boomklever, kleine bonte en groene specht. We hopen dat zij zich gaan vestigen of verder ontwikkelen in het Bos!

Minder CO2 uitstoot door hergebruik grond

Het project is meer dan natuurvriendelijk, omdat er ook minder CO2 uitstoot is. Dit komt doordat de grond waarmee de paden worden opgevuld, al op een depot naast het projectgebied ligt. Deze grond is afkomstig uit het Bos.

U kunt dit kaartje ook downloaden als PDF: Overzichtstekening project Ruimte voor Natuur (PDF, 2,8 MB).