Pad tot huidige pagina

Baggeren watergangen september tot maart

Laatste update: 27 december 2023
30 augustus 2023

In het winterseizoen werken we in het Bos aan het baggeren van watergangen. Bezoekers van het Bos kunnen hiervan enige hinder ervaren. Paden naast de watergangen worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor wandelaars, fietsers en ruiters. Voor gemotoriseerd verkeer geldt soms tijdelijk een omregeling.

Het Amsterdamse Bos werkt achterstallig onderhoud weg. Het baggeren van de watergangen hoort daar ook bij. Middels een baggerplan brengen we de watergangen op orde. Het baggeren is goed voor de waterkwaliteit, wat goed is voor de biodiversiteit.

Baggerwerkzaamheden vinden ieder jaar plaats tussen 1 september en 1 maart. Dat is buiten het broedseizoen en buiten het hoogseizoen voor bezoekers.

Sportpark, Lindenlaan en Zonneweide

Baggeren omgeving Zonneweide

Het baggeren van de watergangen in de omgeving van de Zonneweide is gestart. We voeren de baggerspecie af via de zuidzijde van de Zonneweide. Om de veiligheid van bezoekers te garanderen sluiten we de onderdoorgang Bleekerskade en een deel van het pad af voor alle verkeer. Dat duurt volgens planning tot en met vrijdag 23 februari.
Ter plaatse staat een omleidingsroute aangegeven met gele borden.

Baggeren omgeving Lindelaan

Na de watergangen bij de Zonneweide baggeren we de watergang parallel aan de Lindelaan. De Lindelaan bestaat uit 3 parallelle paden. Het pad dat het dichtst bij de watergang ligt, sluiten we af tijdens de werkzaamheden. De baggerspecietransporten van die watergang gaan via de Oude Karselaan.

Breemanpad tijdelijk afgesloten

We knippen de te baggeren watergangen in dit gebied op in een aantal werkgebieden, die we een voor een afwerken. Zo proberen we de overlast voor bezoekers zoveel mogelijk te beperken. Bij het werk aan een aantal watergangen is het noodzakelijk om het werkgebied af te sluiten. Dit doen we om de veiligheid van bezoekers te garanderen.

Het Breemanpad is afgesloten van maandag 29 januari tot en met vrijdag 23 februari

Verkeer wordt ter plaatse omgeleid door middel van gele borden. Ook zijn er verkeersregelaars aanwezig. De rood gearceerde vlakken in onderstaande kaart geven de afgesloten gebieden aan. De blauwe lijn geeft de omleidingsroute aan.

Mogelijke hinder

Een schuifboot schuift de bagger over de bodem naar een locatie in het Bos die bereikbaar is voor een vrachtwagen. Daar schept een kraan de bagger uit de waterpartij en deponeert het in de vrachtwagen.

Bezoekers van het Bos kunnen enige overlast ervaren. De watergangen die worden gebaggerd zijn niet voor watersport toegankelijk en worden tijdens de werkzaamheden afgesloten. Paden naast de watergangen worden als het nodig is tijdelijk afgesloten voor wandelaars, fietsers en ruiters. Voor gemotoriseerd verkeer wordt mogelijk tijdelijk 1 van de 2 rijbanen afgesloten. Er geldt dan een om-om-regeling, begeleid door verkeersregelaars.

Goede waterkwaliteit goed voor biodiversiteit

Op de bodem van een sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop van de tijd een organische laag van gevallen blad, resten van planten, kleideeltjes en zwerfvuil. Deze laag wordt bagger genoemd. Baggeren is het verwijderen van bagger van de bodem.

Door opwerveling van de bagger wordt het water troebel en krijgen bodemplanten minder daglicht. Ook komen er vanuit de bagger teveel voedingstoffen vrij in het water, wat zorgt voor algengroei en afname van het zuurstofgehalte in het water. Planten en dieren krijgen het moeilijk of verdwijnen zelfs.

Een goede waterkwaliteit is van essentieel belang voor plantengroei en biodiversiteit in het water. Denk aan de aanwezigheid van vissen, algen, waterplanten en libellen, waterkevers, slakken en dansmuggen op en bij het water.

Bekijk de video

In 2022 hebben we een video gemaakt over baggerwerkzaamheden in het Amsterdamse Bos.
Bekijk de video hieronder en lees meer: Amsterdamse Bos verbetert waterkwaliteit watergangen.