Pad tot huidige pagina

Baggeren watergangen september tot maart

In het winterseizoen werken we in het Bos aan het baggeren van watergangen. Bezoekers van het Bos kunnen hiervan enige hinder ervaren. Paden naast de watergangen worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor wandelaars, fietsers en ruiters. Voor gemotoriseerd verkeer geldt soms tijdelijk een om-om-regeling.

Update 29 september
De werkzaamheden starten later dan verwacht. Als de aangepaste planning bekend is, vermelden we die hier.

Het Amsterdamse Bos werkt achterstallig onderhoud weg. Het baggeren van de watergangen hoort daar ook bij. In een 10-jaarlijkse cyclus brengen we middels een baggerplan de watergangen op orde. Het baggeren is goed voor de waterkwaliteit, wat goed is voor de biodiversiteit.

Planning

We starten in september met de watergangen aan de zuidkant van de Bosbaan. Dat duurt tot eind december. Op onderstaande kaart is in donkerblauw aangegeven welke waterwegen we baggeren in deze periode.

We knippen de te baggeren waterwegen in dit gebied op in een aantal werkgebieden, die we een voor een afwerken. Zo proberen we de overlast voor bezoekers zoveel mogelijk te beperken. Als er meer details bekend zijn over de planning, vermelden we die hier.

In januari hervatten we de baggerwerkzaamheden op een andere locatie in het Bos, tot half maart. Meer informatie hierover volgt.

Baggerwerkzaamheden vinden ieder jaar plaats tussen 1 september en 1 maart. Dat is buiten het broedseizoen en buiten het hoogseizoen voor bezoekers.

Mogelijke hinder

Een schuifboot schuift de bagger over de bodem naar een locatie in het Bos die bereikbaar is voor een vrachtwagen. Daar schept een kraan de bagger uit de waterpartij en deponeert het in de vrachtwagen.

Bezoekers van het Bos kunnen enige overlast ervaren. De watergangen die worden gebaggerd zijn niet voor watersport toegankelijk en worden tijdens de werkzaamheden afgesloten. Paden naast de watergangen worden als het nodig is tijdelijk afgesloten voor wandelaars, fietsers en ruiters. Voor gemotoriseerd verkeer wordt mogelijk tijdelijk 1 van de 2 rijbanen afgesloten. Er geldt dan een om-om-regeling, begeleid door verkeersregelaars.

Goede waterkwaliteit goed voor biodiversiteit

Op de bodem van een sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop van de tijd een organische laag van gevallen blad, resten van planten, kleideeltjes en zwerfvuil. Deze laag wordt bagger genoemd. Baggeren is het verwijderen van bagger van de bodem.

Door opwerveling van de bagger wordt het water troebel en krijgen bodemplanten minder daglicht. Ook komen er vanuit de bagger teveel voedingstoffen vrij in het water, wat zorgt voor algengroei en afname van het zuurstofgehalte in het water. Planten en dieren krijgen het moeilijk of verdwijnen zelfs.

Een goede waterkwaliteit is van essentieel belang voor plantengroei en biodiversiteit in het water. Denk aan de aanwezigheid van vissen, algen, waterplanten en libellen, waterkevers, slakken en dansmuggen op en bij het water.

Bekijk de video

In 2022 hebben we een video gemaakt over baggerwerkzaamheden in het Amsterdamse Bos.
Bekijk de video hieronder en lees meer: Amsterdamse Bos verbetert waterkwaliteit watergangen.