Pad tot huidige pagina

Beperkte uitbreiding aanlijnplicht en vervolgonderzoek andere bezoekers

Met een beperkte uitbreiding van de aanlijnplicht voor honden (in het Hoofdentreegebied in het noordoosten van het Bos) is de participatie op het hondenbeleid afgerond. De uitbreiding gaat in per 22 juni 2022. Verder onderzoeken we hoe fietsers, wandelaars en andere groepen bezoekers veilig naast elkaar kunnen recreëren.

In het Bosplan van 2021 is vastgelegd dat er verschillende maatregelen worden genomen om de druk op de natuurontwikkeling en de toegenomen drukte in het Bos beter met elkaar in balans te brengen. Naar aanleiding van inspraak op het Bosplan werd afgesproken om de maatregelen in participatie met bezoekers van het Bos te bepalen. Een enquête onder bezoekers naar mogelijke maatregelen wees in 2021 uit dat een groot deel van de bezoekers weleens overlast van honden ervaart. Ook kwam in dit onderzoek naar voren dat sommige bezoekers overlast ervaren van fietsers, wielrenners en mountainbikers naar. Minder dan de helft van de bezoekers blijkt goed op de hoogte van de regels in het Bos.

Aanlijnplicht Hoofdentreegebied

Het resultaat van de participatie is dat het Bos een losloopgebied blijft, zoals het was. Er komt wel een aanlijnplicht in het Hoofdentreegebied. Dit betreft een beperkt gedeelte in het noordoosten van het Bos, waar de meeste bezoekers het Bos inkomen. Er komt geen aanlijnplicht op de hoofdpaden (zoals eerder voorgesteld) omdat uit de enquête bleek dat slechts een kleine meerderheid deze maatregel steunt en dit moeilijk handhaafbaar blijkt. Na de enquête is in twee vervolggesprekken samen met bezoekers gekeken naar een logische begrenzing van het aanlijngebied binnen het Hoofdentreegebied.

Het gaat om het gebied vanaf de entree bij de Bosbaan tot aan het Klein Kinderbad, het gebied ten noorden van de Bosbaan en het gebied rondom het Sportpark. Dit zijn de drukste gebieden waar door een aanlijnplicht onveilige situaties voor mensen en dieren worden voorkomen. Ook ontstaat zo een aaneengesloten deel waar natuurontwikkeling kan plaatsvinden. Bij de ingang van het parkeerterrein Hurley blijft de mogelijkheid om met de hond los het Bos in te lopen. Ten westen van het Klein Kinderbad blijft het Bos losloopgebied. Hier komt ook een hondenstrandje. Ook voor het Arenagebied wil het Bos graag dat honden daar vrij kunnen lopen.

U kunt deze kaart ook downloaden als PDF: Beperkte uitbreiding aanlijnplicht voor honden in het Amsterdamse Bos (2022) (PDF, 2,9 MB).

Huisregels verduidelijken en extra voorzieningen voor honden

Omdat uit de in 2021 gehouden enquête bleek dat minder dan de helft van de bezoekers goed op de hoogte is van de regels in het Amsterdamse Bos wordt een campagne gestart om deze te verhelderen en beter te communiceren. Daarnaast komen er extra voorzieningen voor honden(bezitters) die ervoor moeten zorgen dat hondenbezitters en niet-hondenbezitters naast elkaar kunnen genieten van hun verblijf in het Bos. Dit zijn bijvoorbeeld extra bakken voor hondenpoep, zogenaamde natte neuzenroutes speciaal voor honden(bezitters) en struiken en takkenrillen. Bij deze acties zal in het eerste kwartaal van 2022 door middel van een algemene oproep en een mail aan de deelnemers van de gesprekken worden gevraagd mee te denken over de voorzieningen voor honden in het Bos.

Nader onderzoek en verbeterde monitoring van incidenten en natuurontwikkeling

Uit de enquête kwam dat sommige bezoekers overlast hebben van fietsers, wielrenners en mountainbikers. Daarom gaan we in 2022 onderzoek doen naar mogelijke maatregelen om de overlast tussen het snellere en langzamere verkeer in het Bos te beperken. Daarnaast worden incidenten in het Bos beter geregistreerd. Als onderdeel hiervan wordt er ingezet op het inrichten van een app zodat bezoekers eenvoudiger een melding kunnen doen van overlast. Zo kan indien nodig tijdig worden bijgestuurd. Daarnaast pakt het Bos in 2022 de monitoring van de natuurontwikkeling verder op.

Aan de hand van al deze gegevens wordt de aanlijnplicht in het Hoofdentreegebied jaarlijks geëvalueerd. Voor wat betreft de natuurontwikkeling kunnen na circa vijf jaar conclusies worden getrokken.

Zie ook:

  • Enquête Amsterdamse Bos ruim 3300 keer ingevuld
  • Uitvoering Bosplan in 2021 en 2022