Pad tot huidige pagina

Enquête Amsterdamse Bos ruim 3300 keer ingevuld

In september 2021 vroeg het Amsterdamse Bos in een enquête zijn bezoekers naar hun ervaringen in het Bos en hun mening over mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat het een prettige plek blijft voor zowel honden en hun baasjes, als andere recreanten en de natuur. Daarbij konden ze aangeven of ze overlast ervaren in het Bos en of ze bekend zijn met de huisregels van het Bos. De enquête is 3353 keer ingevuld en er is goed geluisterd naar de deelnemers.

Het Amsterdamse Bos blijkt een geliefde bestemming voor mens en dier, sport en recreatie. De grote diversiteit in de populatie Bosbezoekers en in de redenen van bezoek leiden bij de meerderheid van bezoekers wel eens tot overlast.  Zo ervaart een groot deel van de Bosbezoekers die deelnamen aan dit onderzoek wel eens overlast van honden. Ook komt in dit onderzoek de populatie fietsers, wielrenners en mountainbikers naar voren als een bron van overlast. Dit is reden om de monitoring van incidenten in het Bos verder te professionaliseren en in 2022 nader onderzoek te doen naar mogelijke maatregelen om de overlast tussen het snellere en langzamere verkeer in het Bos te beperken.

Bekendheid regels

Een uiteenzetting van het huidige hondenbeleid laat zien dat er winst te behalen is in de het beter bekend maken van de huisregels. Vooral de regels over het verbod voor hond en mens om in de beplante gebieden (bosvakken), naast de paden en velden te komen en over de tijdelijke verbodsgebieden voor honden bij drukte zijn bij meer dan de helft van de respondenten onbekend. Ook bestaat er relatief weinig bekendheid over de opruimplicht voor hondenpoep. Dit is aanleiding om in de vervolgstap van de participatie honden in het Amsterdamse Bos verder door te praten over hoe het Bos de kennis over haar huisregels voor zowel hondenbezitters als andere bezoekers kan vergroten.

Aanlijnplicht

Er zijn twee voorstellen voorgelegd aan de respondenten van de enquête en aan bewonerspanels van beide gemeenten om de regels voor honden in het Bos aan te scherpen: een aanlijnplicht in het hoofdentreegebied en op de hoofdpaden. Een meerderheid van de respondenten en de bewonerspanels ondersteunt beide maatregelen. Deze steun bevindt zich vooral onder niet-hondenbezitters maar deels ook onder hondenbezitters. De groep tegenstanders van beide voorstellen bestaat met name uit hondeneigenaren.  Van de twee voorgestelde maatregelen is er de meeste steun voor de aanlijnplicht in het hoofdentreegebied en roept de aanlijnplicht op de doorgaande paden de meeste weerstand op. Daarom wordt een voorstel voor een aanlijnplicht in het hoofdentreegebied verder uitgewerkt in de volgende stap van de hondenparticipatie.

Vervolggesprek

In de enquête gaven 614 mensen aan graag deel te nemen aan een vervolggesprek naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête. Via loting geselecteerde geënquêteerden worden betrokken bij het verder uitwerken van de voorzieningen voor honden, het beter bekend maken van de huisregels en het uitwerken van een aanlijnplicht in het hoofdentreegebied. De bijeenkomsten hiervoor zijn eind november en begin december. De uitkomsten uit deze tweede en afrondende fase van de participatie worden breed bekend gemaakt.