Pad tot huidige pagina

Nota van Beantwoording en aangepast Bosplan

De colleges van B&W van Amstelveen en Amsterdam hebben op 12 januari 2021 besloten het gewijzigde Bosplan Amsterdamse Bos 2020-2030 met de Nota van Beantwoording aan te bieden aan hun gemeenteraden. Voor het eerst werken de twee gemeenten samen aan de opstelling van het plan.  

In het Amsterdamse Bos moet de komende tien jaar meer aandacht komen voor bescherming van de natuur, bereikbaarheid voor fiets en openbaar vervoer, natuureducatie en sport. Daardoor blijft het Bos in de eerste plaats een natuurgebied, waarvan bezoekers kunnen genieten. Omdat het Amsterdamse Bos eigendom is van Amsterdam, maar vooral op grondgebied ligt van Amstelveen, wordt de samenwerking verder versterkt.

Wijzigingen na inspraak

Van 3 juni tot 30 juli 2020 heeft de inspraakversie van het ‘Bosplan Amsterdamse Bos 2020-2030’ ter inzage gelegen. Belanghebbenden konden in die periode reageren op het plan. Hier zijn 557 inspraakreacties op gekomen, die zijn opgenomen in de Nota van Beantwoording. Ook twee petities zijn als inspraakreactie behandeld. De indieners van de inspraakreacties worden via de mail geïnformeerd over het aangepaste Bosplan en de Nota van Beantwoording.

Zonering beter toegelicht

De voornaamste aanpassingen in het Bosplan zijn gedaan rond het hondenbeleid. In 2021 bekijkt en evalueert het Bos dit samen met betrokkenen. De verschillende zoneringen zijn ook beter toegelicht: deze zijn vooral voor het beheer en onderhoud van het Bos en de toegestane activiteiten en functies van belang. Daarnaast blijkt uit de inspraakreacties dat de huisregels niet bij iedereen bekend zijn. Deze worden beter gecommuniceerd.

Vervolgproces in Amsterdam

In januari 2021 stuurt het college van B en W  het Bosplan ter kennisname naar de raadscommissie Wonen en Bouwen. Zij bepalen of en hoe zij het plan willen bespreken.

Vervolgproces in Amstelveen

Het college van B en W biedt het Bosplan deze maand ter kennisname aan de gemeenteraad aan. De agendacommissie bepaalt vooraf of en hoe zij het willen bespreken.

Zie ook