Pad tot huidige pagina

Plaatsing peilbuizen

Het Amsterdamse Bos wil een klimaatbestendig bos blijven. We brengen de veranderende waterhuishouding in het Bos in kaart. Dat doen we door de aanleg van een netwerk van peilbuizen in de grond. De informatie uit de peilbuizen gebruiken we om de juiste maatregelen te nemen.

Klimaatbestendig Bos

Het klimaat verandert. Het weer wordt extremer, met lagere periodes van droogte en ook langere periodes van neerslag. Dit heeft effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater en het risico op wateroverlast neemt toe.

Het Amsterdamse Bos moet een klimaatbestendig bos blijven. Om de juiste maatregelen te nemen hebben we eerst meer informatie nodig over de waterhuishouding in het Bos. Daarom leggen we een netwerk aan van peilbuizen waarmee we het grondwater kunnen monitoren. Daarmee brengen we in kaart hoe het watersysteem in het Bos reageert op neerslag en droogte en wat de impact is op de waterkwaliteit.

Peilbuizen

Een peilbuis is een buis die verticaal in de bodem wordt geplaatst om de hoogte en de kwaliteit van het grondwater te meten. We plaatsen 27 peilbuizen, verspreid over het Bos en zoveel mogelijk uit het zicht. Om de hoeveelheid peilbuizen in het Bos zo laag mogelijk te houden, hebben we locaties uitgekozen die representatief zijn voor een groter gebied in het Bos. De informatie uit de peilbuizen is op afstand uitleesbaar.

Planning

We plaatsen de peilbuizen in de periode van 29 mei tot medio juni. Bezoekers kunnen het werk passeren.

Waterpeilgebieden en bemaling

Het Amsterdamse Bos ligt in een polder. Het Bos bestaat uit een verzameling van gebieden met verschillende grondwaterstanden. Het waterpeil in het Bos wordt op peil gehouden door pompen. Dit wordt uitgevoerd door het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Ondanks dit systeem van bemaling zien we de laatste jaren steeds vaker plassen in het Bos die enige tijd zichtbaar blijven. Dit komt doordat de hoeveelheid neerslag in de wintermaanden is toegenomen en de vette kleigrond in het Bos het water niet zo snel kan opnemen als zandgrond.

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan de video.

Nader onderzoek

De Amsterdamse Bos organisatie wil zo goed mogelijk inzichtelijk krijgen wat klimaatverandering betekent voor inrichting en beheer van het Bos. We onderzoeken daarom ook de overige effecten van klimaatverandering op het Amsterdamse Bos.