Pad tot huidige pagina

Start participatie hondenbeleid na zomervakantie

In februari 2021 is het Bosplan 2020-2030, het beleidsplan voor de komende 10 jaar voor het Amsterdamse Bos, vastgesteld. Bij het vaststellen is besloten dat het hondenbeleid van het Bos in participatie verder wordt uitgewerkt. Hoe staat het hier mee?

Bezoek en natuurwaarden

De uitvoering van een aantal punten van het Bosplan pakken Amsterdam en Amstelveen gezamenlijk op. Een daarvan is participatie op het hondenbeleid.

Hier wordt naar gekeken omdat de afgelopen twintig jaar het bezoek aan het Bos is gestegen van 4,5 miljoen naar meer dan 6 miljoen bezoeken. Heel veel mensen genieten volop van hun verblijf en activiteiten in het Bos. Het toenemend aantal bezoeken gaat echter ook gepaard met een toename in onveilige situaties en verstoring van de natuurontwikkeling. Hier zijn in meer dan 80% van de gevallen honden bij betrokken. Dit is de reden dat in het Bosplan als actie is opgenomen om samen met hondenbezitters in een participatief proces te kijken naar een mogelijke aanpassing van de hondenzonering. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat honden en hun baasjes welkom zijn en blijven in het Bos: om de hond uit te laten rennen, te wandelen en elkaar te ontmoeten.

Stappen in participatie

De participatie krijgt vorm in verschillende stappen, met als uitgangspunt dat het Amsterdamse Bos een plek is en blijft waarin de natuur floreert, bezoekers met en zonder honden zich welkom voelen en iedereen zo veilig en ongestoord mogelijk kan recreëren. We organiseren verschillende acties en expertmeetings met bezoekers, experts, ondernemers en andere belanghebbenden om samen oplossingen te bedenken.

Wederzijds begrip: gesprek met ruiters, sporters en hondenbezitters

Vlak voor de zomervakantie organiseert het Bos een digitaal gesprek met enkele ruiters, sporters en hondenbezitters om ervaringen uit te wisselen en tot meer wederzijds begrip te komen. Mensen die te maken hebben gehad met incidenten, experts op hondengedrag en betrokken hondenbezitters worden hiervoor uitgenodigd.

Kennis delen: Webinar Hond en natuur, casus Amsterdamse Bos

Op 9 september 2021 organiseert het Bos het Webinar Hond en natuur, casus Amsterdamse Bos. Hierin lichten experts van het bureau Waardenburg de relatie tussen honden en natuur toe. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe het Amsterdamse Bos tot een goede balans tussen recreatie met de hond in het Bos en natuurbescherming kan komen. U bent hierbij van harte welkom, op deze site en Facebook wordt een aanmeldingslink geplaatst.

Participatie aanpassing hondenzonering: enquête en gesprek

Na de zomervakantie start de toegezegde participatie over hondenzonering en -regels in het Bos. Op de website staat dan de link naar de enquête. Aan het eind van de enquête kunnen zo’n 40-tal respondenten zich aanmelden voor een vervolggesprek. De resultaten van de enquête en het vervolggesprek worden eind van de zomer/begin van de herfst verwacht. Ook deze worden gedeeld. Op basis hiervan bekijken wij of en op welke wijze de hondenzonering en –regels aanpassing behoeven.

Verheldering van de (nieuwe) huisregels en hondenzonering

Na de participatie hondenzonering gaan we aan de slag met het verduidelijken van de regels die er zijn in het Amsterdamse Bos. Daarbij wordt informatie uit de enquête gebruikt. Zoals in het Bosplan al werd aangegeven is het niet voor iedereen duidelijk wat nu wel en wat niet mag in het Bos. Dit wordt naar verwachting begin van de winter bekend gemaakt.

Bosplan

Met het Bosplan zorgt het Amsterdamse Bos in samenwerking met gemeente Amstelveen voor een toekomstbestendig evenwicht tussen natuur en vrijetijdsbesteding. Meer informatie over het Bosplan: amsterdamsebos.nl/bosplan.

Zie ook