Pad tot huidige pagina

Uitvoering Bosplan in 2021 en 2022

Ruim 8,2 miljoen extra om het achterstallig onderhoud op te lossen, zoeken naar nieuwe bronnen van inkomsten en maatregelen om recreatie en natuurwaarden meer in balans te brengen. Deze resultaten zijn in 2021 geboekt bij de uitvoering van het Bosplan.

In februari 2021 stelde de gemeente Amsterdam het Bosplan 2020-2030 vast en werd het besproken in de gemeente Amstelveen. Hoofddoel van dit plan is de natuur nog meer te beschermen en verbeteren, terwijl er ruimte blijft voor vrijetijdsbesteding. Hoe staat het met de uitvoering van het plan?

Beheer en onderhoud Amsterdamse Bos duurzaam op orde

In opdracht van het Amsterdamse college van B&W wordt inzichtelijk gemaakt wat de tekorten zijn voor beheer en onderhoud in het Bos en de mogelijkheden die er zijn om daar iets aan te doen. De eerste resultaten laten zien dat er circa 12 miljoen euro nodig is voor achterstallig onderhoud en structureel circa 6,8 miljoen euro voor beheer en onderhoud.  Amsterdam werkt er hard aan om voor de tekorten voor beheer en onderhoud de komende periode op te lossen.

8.2 miljoen extra voor achterstallig onderhoud en essentaksterfte

In 2021 is afgesproken dat voor 2021 t/m 2023 ruim 8,2 miljoen euro beschikbaar is om kades, bruggen en paden op te knappen en zodat het Bos veilig en toegankelijk blijft en de monumentale bruggen weer in oude staat worden hersteld. Het Groot en Klein Kinderbad krijgen een opknapbeurt en de bomen die een gevaar vormen vanwege essentaksterfte, die delen van het Bos bedreigt, worden aangepakt.

Onderzoek nieuwe inkomstenbronnen

Voor een deel van het structurele tekort voor beheer en onderhoud van 6,8 miljoen is een oplossing gevonden. Er blijft nog een structureel tekort staan van 4,8 miljoen. Hiervoor onderzoekt het Bos in opdracht van de gemeente Amsterdam nieuwe bronnen van inkomsten. In februari 2022 start een pilot voor een vergoeding voor autogebruik en er wordt gekeken naar het verhogen van de tarieven van evenementen, de uitbreiding van de verhuur van vastgoed en het verkennen van mogelijkheden van samenwerking met onder andere Amstelveen en de provincie Noord-Holland.

Natuurwaarden en recreatieklimaat

In september is een enquête gehouden onder bezoekers van het Bos naar hun ervaringen en hun mening over mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat het een prettige plek blijft voor zowel honden en hun baasjes, als andere recreanten en de natuur. Daarbij konden ze aangeven of ze overlast ervaren in het Bos en of ze bekend zijn met de huisregels van het Bos. De enquête is 3353 keer ingevuld en er is goed geluisterd naar de deelnemers.

Met een aantal gelote deelnemers aan de enquête is gesproken over aanpassing van het aanlijngebod in het hoofdentreegebied in het noordoosten van het Bos. Deze gesprekken vormen mede de basis voor het besluit van het Bos over het aanlijngebied, dat op 1 mei 2022 ingaat. De participatie op het hondenbeleid is daarmee afgerond. In 2022 wordt naar andere bezoekersgroepen gekeken.

Wat gaat in 2022 gebeuren?

Dit jaar staan de volgende onderwerpen gepland in de uitvoering van het Bosplan:

  • Omdat uit de in 2021 gehouden enquête bleek dat minder dan de helft van de bezoekers goed op de hoogte is van de regels in het Amsterdamse Bos wordt een campagne gestart om deze te verhelderen en beter te communiceren.
  • Naar aanleiding van de enquête uit 2021 onderzoeken we hoe fietsers, wandelaars en andere groepen bezoekers veilig naast elkaar kunnen recreëren.
  • Er komen extra voorzieningen voor honden(bezitters) die ervoor moeten zorgen dat hondenbezitters en niet-hondenbezitters naast elkaar kunnen genieten van hun verblijf in het Bos. Er komt een algemene oproep aan geïnteresseerden om daarover mee te denken.
  • De monitoring van incidenten in het Bos wordt verder geprofessionaliseerd. Als onderdeel hiervan wordt ingezet op het inrichten van een app zodat bezoekers eenvoudiger een melding kunnen doen van overlast. Zo kan indien nodig tijdig worden bijgestuurd.
  • De monitoring van de natuurontwikkeling wordt verder uitgewerkt.
  • Het achterstallig onderhoud in het Bos boven de A9 wordt aangepakt.

Op deze website en op Facebook en Instagram zult u het komende jaar weer kunnen lezen over werk in uitvoering, andere projecten en nieuws over het Bos. Wij kijken uit naar een mooi nieuw jaar waarin we u graag weer verwelkomen en laten genieten van het moois dat het Bos te bieden heeft.

Zie ook