Pad tot huidige pagina

Update project Ruimte voor Natuur

Vanaf 28 maart 2022 start fase 2.4 van de uitvoering van een van de ambities uit het nieuwe Bosplan: meer ruimte voor de natuur. In het zuiden van het Bos onder de A9 worden overbodige en parallelle paden verwijderd. Zo ontstaat een groter stuk aaneengesloten bos, waar de natuur de ruimte krijgt. Tegelijk pakken we achterstallig onderhoud aan de paden aan. We verwachten dat fase 2.4 rond half juni klaar is.

Planning fase 2

Het werk verloopt voorspoedig. De fasen zijn als volgt gepland, onder voorbehoud van wijzigingen:

  • Fase 2.1 en 2.2: 4 oktober 2021 tot 28 januari 2022
  • Fase 2.3: 10 januari tot en met 25 maart 2022
  • Fase 2.4: 28 maart tot en met half juni 2022

Na afloop van fase 2 (bestaande uit fasen 2.1 t/m 2.4) is het project Ruimte voor Natuur (ónder de A9) afgerond. In het najaar volgt het project 'Groot onderhoud paden', bóven de A9. Nadere informatie en planning volgen te zijner tijd.

Hierboven ziet u het werkgebied voor fase 2. U kunt dit kaartje ook downloaden: Overzichtstekening project Ruimte voor Natuur fase 2 (PNG, 366 kB).

Afgesloten paden tijdens fase 2.4

In de kaart hieronder is met een zwarte lijn het gebied aangegeven waarbinnen wordt gewerkt in fase 2.4.

U kunt dit kaartje ook downloaden: Ruimte voor Natuur fase 2.4 gebiedsgrenzen (PNG, 363 kB).

Beplanting aangevuld

Op de oude paden komt beplanting die past bij het gebied. Een klein deel van dat gebied is droog essen-iepenbos. Daarbij past beplanting zoals wilde kardinaalsmuts, hazelaar, vogelkers, maar ook haagbeuk, beuk, fladderiep en zomerlinde. Een groot deel van de oude paden wordt beplant met hondsroos, sleedoorn, wegedoorn, gelderse roos en eenstijlige meidoorn. Deze soorten passen bij een gemengd essen-iepenbos en eiken-haagbeukenbos.

Hoge biodiversiteit

Essen-iepenbossen en eiken-haagbeukenbossen zijn relatief rijke bosecosystemen die zorgen voor een hoge biodiversiteit. De nieuwe beplanting zal naar verwachting heel interessant zijn voor de bosereprijs, grote keverorchis, kleine kaardebol, tongvaren en lievevrouwebedstro. Maar ook appelvink, boomklever, kleine bonte en groene specht.

We hopen dat zij zich gaan vestigen of verder ontwikkelen in het Bos!

Minder CO2 uitstoot door hergebruik grond

Het project is meer dan natuurvriendelijk, omdat er ook minder CO2 uitstoot is. Dit komt doordat de grond waarmee de paden worden opgevuld, al op een depot naast het projectgebied ligt. Deze grond is afkomstig uit het Bos.