Pad tot huidige pagina

Natuurimpuls polder Meerzicht

19 januari 2024

Het Amsterdamse Bos geeft polder Meerzicht een kwaliteitsimpuls. We leggen natuurvriendelijke oevers aan en een duikerdam. De werkzaamheden starten dinsdag 23 januari en duren tot 1 maart. Bezoekers kunnen enige hinder ervaren van werkverkeer op de paden en de afsluiting van parkeerplaats Berkenhoek.

We geven hiermee een impuls aan de natuur. Rietvogels krijgen een betere leefomgeving en we verbeteren de biodiversiteit. Niet alleen in polder Meerzicht, maar in het Bos als geheel.

620 meter natuurvriendelijke oever
We leggen 620 meter nieuwe natuurvriendelijke oevers aan, verspreid over 3 watergangen. Een natuurvriendelijke oever is een oever met een geleidelijke overgang van water naar land. Op de drassige bodem en in het ondiepe water groeien oeverplanten en onderwaterplanten. Het is een goede plek om voedsel te vinden, te schuilen, op te groeien en voort te planten. Vissen, vogels, amfibieën, kikkers, padden, insecten en kleine zoogdieren profiteren daarvan.

Verspreid over het Bos ligt al ruim 11 kilometer aan natuurvriendelijke oevers. Een deel van de natuurvriendelijke oevers in het Bos maakt deel uit van de ecologische verbindingszone. Dankzij het bestaan van ecologische verbindingszones kunnen dieren en planten zich verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Daardoor kunnen ze genen uitwisselen, wat goed is voor het voortbestaan van de soort.

Duikerdam
Vlakbij boerderij Meerzicht leggen we een duikerdam aan, om polder Meerzicht beter toegankelijk te maken voor beheer. Dat betekent dat we een dam aanleggen in de bestaande watergang, met daarin een buis, zodat het water door kan stromen.

Kaart
In onderstaande kaart ziet u de locatie van de duikerdam en de nieuwe natuurvriendelijke oevers (de groene lijnen).

Hoogheemraadschap van Rijnland
De kwaliteitsimpuls van polder Meerzicht wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Polder Meerzicht
Polder Meerzicht is een waardevol overblijfsel van het oude landschap, dat al bestond voor de aanleg van het Amsterdamse Bos. De polder is ontstaan toen de Haarlemmermeer werd drooggelegd, halverwege de 19e eeuw. Er is toen een stuk oeverland van de Nieuwe Meer bedijkt. Voor de drooglegging van de Haarlemmermeer werd bij een stevige zuidwester het water van de Nieuwe Meer hoog opgestuwd tot aan de Koenenkade. De oeverlanden bestonden toen uit rietveld met knotwilgen en waren nat en van weinig nut.

Nog steeds is dit vochtige land rijk aan planten uit het veenweidelandschap. Elk voorjaar kunt u hier genieten van weidebloemen als pinksterbloem en egelboterbloem. Nergens zo dicht bij Amsterdam vindt u de oerhollandse weidevogels als tureluur, grutto en kievit. Kijk voor meer informatie op Polder Meerzicht - Amsterdamse Bos.